WSN Preeti to Nepali Unicode Converter

Nepali Unicode is becoming popular day by day in online media. This Preeti to Nepali Unicode Converter serves as a live preeti/kantipur to unicode converter. You can either paste preeti/kantipur fonts or type live on the below box to convert live.


तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:


माथी प्रीति फन्टका अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :